Regler för pimpeltävling


Tävlingstiden på lördag är 4 timmar kl. 11-15 finsk tid och på söndag 3 timmar kl 12-15 finsk tid.


Tävlingsserie: allmän serie, de 6 bästa junioren (under 15 år) och den bästa damen belönas med extra prisen.

Minsta avstånd mellan tävlande ska vara 3 meter.

Ekolod och motordrivna hjälpmedel är förbjudna.


Tävlande får använda endast 1 spö åt gången. Det är förbjudet att sätta flera än ett- eller månggrenig krok i pilken. Undantag för balanspilk med mer än 2 ettgenig fastkror och fritt svängande ett- eller månggrenig krok nerändan av pilken (ej mormyscha) som man kan fasta högst med 1 ring eller klammen. Krok får inte vara fastnat i fiskelinan som är mellan pilk och spöet. Extra sänkeä r tillåter men de måste vara överända kroken. Mormyscha räknas som krok. De tillåtna betena är larver och maskar men betena måste vara i pilk krok. Betena likson gryn, mask, larv osv. Får man ej sätta i vaken. All förflyttning inom tävlingsområdet ska ske till fots. För rörelsehindrade kan tävlingsjuryn ge tillständ att använda skidor eller kälke.

Tävlingsfiskar är alla fiksarter i enhet med Torneälvens fiskregler.

Lax och laxöring är fridlysta. Minsta storlek för harr är 35 cm.


Det är förbjudet att föra utrustning till tävlingsplatsen före tävlingen samt att lämna utrustning på tävlingsplatsen efter tävlingen.

Tävlarna får gå till tävlingsplatsen först när de får startsignalen efter redogörelse av tävlingen och öppningsseremonier. Start och slut av tävlingen sker med ljus- eller ljudsignal. Man får inte borra hål innan startssignalen getts. Fisket ska omedelbart avbrytas vid slutsignal och all fisk inlämnas för vägning inom 15 minuter.

Fisk som bringas till vägning försent vägs ej. Deltagare får inte vistas utanför tävlingsområdet.


Pimpeltävlingens vinnare på lördag och söndag är den som fångar den största fisken enligt vikt. Vid lika resultat mellan 1-5 placeringen utlottas placeringen. Alla fisk måste tas till vågen på båda dagarna. Enbart den tyngsta fisken vägs.


När en tävlande rör sig på start- eller vägninsområdet måste isborrens skydd vara påsatt. Bryter man mot denna regel utesluts deltagaren ifråga från tävlingen.

10§
Isborren ska täckas eller nedborras inom tävlingsområdet. Akku kan inte vara koplat i borrmaskinen när man rör inom tävlingsområdet.

11§
Arrangören äger rätt att utesluta den som upptäder störande.

12§
Arrangören äger rätt att kontrollera deltagarnas fiskeutrustning och ryggsäck.

13§
Deltagandet i tävlingen sker på eget ansvar.

14§
Protest måste lämnas till domare inom 15 minuter efter vägningen. Juryn behandlar protesten. Avgiften för protest inlämning är 20 €.

15§
Om dessa regler bryts eller fusk upptäcks kan juryn efter inspektion diskvalificera deltagaren.

16§
Juryn består av 1 tävlingsdomare och 4 medlemmar. Jurys beslut kan ej överklagas.

17§
Avslöjning av fusk belönas med 30 €.